Reklamačný poriadok

Úvod Dodanie tovaruReklamačný poriadok

 

Reklamačné podmienky internetového obchodu (e-shopu)

neoddeliteľná súčasť všeobecných obchodných podmienok


1. Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho a ktorý je   

    vlastníctvom kupujúceho.

2. V prípade ak vlastnícke právo ešte neprešlo z predávajúceho na kupujúceho, predávajúci

    si v zmysle platnej legislatívy uplatňuje právo reklamáciu vybaviť až po úplnej úhrade v 

    zmysle § 151a a nasl. Občianskeho zákonníka.

3. Ak kupujúci je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej 

    podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania) na všetok ponúkaný tovar sa

    poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa

    v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a týchto

    reklamačných podmienok. Ak kupujúci nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle

    ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 1 rok. Záručná doba začína

    plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho

    ak si tovar preberá kupujúci osobne v deň jeho prevzatia.

4. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po

    zistení vady.

5. Zodpovednosť za vady sa nevťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:

        a. k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,

        b. nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený

            v návode na používanie,

        c. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou,

            chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru,

        d. zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,

        e. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,

        f. používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii,

           všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi

           alebo iným porušením záručných podmienok.

6. Zo zodpovednosti za vady sú taktiež vyňaté vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.

7. Zodpovednosť za vady sa nevťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho

    časti) spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať

    za vadu a nedá sa reklamovať.

8. Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na našu adresu uvedenú nižšie avšak nie na

    dobierku alebo osobne doniesť na kontaktnú adresu. Tovar je potrebné vhodne zabaliť,

    aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať

    doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu

    o kúpe (faktúru) a popis vady alebo odporúčame priložiť vyplnený Reklamačný formulár

    spolu s dokladom o kúpe. (http://www.nakupujbezpecne.sk/docs/form/reklamacia.pdf).

    Reklamáciu je potrebné zaslať výhradne písomne (poštou) alebo osobne (nie formou 

    e-mailu).

9. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení

    reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej

    doručenia predávajúcemu. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť

    bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

    Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne.

10. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch

    do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa

    vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia

    reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci

    ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie

    reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po

    uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od

    kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu

    tovaru za nový.

11. Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:

        a. pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne,

            riadne a včas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže

            požadovať namiesto o opravy vady (opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak

            tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru

            alebo závažnosť chyby,

        b. pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel,

            má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy

            (vrátenie peňazí), alebo zľavu z ceny.

        c. reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie

            odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny

            tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

12. Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní tovaru) je

    potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru, nakoľko tovar pri preprave sa môže

    poškodiť, odporúčame kupujúcim rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu.

    Vaším podpisom kuriérovi prehlasujete že obal je nepoškodený.

13. Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných

    podmienok, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez

    predchádzajúceho upozornenie kupujúceho.

   Kontakt: KBKexclusive s.r.o., Strážska cesta 1139/37, 960 01 Zvolen,

    kbkexclusive@gmail.com

Copyright 2013 - 2023 © kbkexclusive